Về kho giao diện >> ZOZOHA41 Chọn lĩnh vực áp dụng dữ liệu

Bạn có chắc chắn muốn thay đổi giao diện?

Khi bạn thay đổi giao diện mới thì các thiết lập giao diện cũ của bạn sẽ bị xóa đi và không thể khôi phục được nữa.

Mọi thông tin cấu hình kích thước banner, ảnh sản phẩm, tin tức sẽ được cấu hình theo giao diện mới.